Naše Projekty

náš projekt

Personálny rozvoj spoločnosti AD Company s.r.o.

Spoločnosť AD company s.r.o. realizuje projekt: „Personálny rozvoj spoločnosti AD Company s.r.o.“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Prioritná os: 3 Zamestnanosť

Špecifický cieľ: Forma 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Kód projektu ITMS2014+: 312031U231

Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 – Podpora pracovných miest

Trvanie projektu: 11/2019 – 04/2021

Typ projektu: Dopytovo – orientovaný