O nás

MONANCE

Obchodné a Finančné Poradenstvo

Naša spoločnosť sa na slovenskom trhu pohybuje už od roku 2008. Venujeme sa rozmanitej sprostredkovateľskej, obchodnej a stavebnej činnosti. Našim cieľom je zabezpečiť klientovi pohodlné a celkové riešenie požiadaviek, servis aktuálnych zmlúv a komunikáciu s inštitúciami poskytujúcimi finančné a obchodné služby.

Osobitný prístup ku klientovi je našou prioritou a preto všetky prípadné otázky mu vieme zodpovedať v pohodlí naších kancelárií.

Viac o našich službách

Naše služby

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z.“), ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch:

 • poistenie alebo zaistenie
 • kapitálový trh
 • prijímanie vkladov
 • poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • starobné dôchodkové sporenie

Zákon č. 186/2009 Z. z. zavádza tieto kategórie osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie, resp. poskytujúcich finančné poradenstvo:

 • samostatný finančný agent
 • viazaný finančný agent
 • podriadený finančný agent
 • sprostredkovateľ doplnkového poistenia
 • finančný poradca
 • finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
 • finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
 • viazaný investičný agent

Finančné sprostredkovanie (§ 2) je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:

 • predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie
 • zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
 • spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
 • poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.

V sektore kapitálového trhu je finančným sprostredkovaním

 • poskytovanie investičnej služby, prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo
 • poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania.
 • V sektore poistenia alebo zaistenia je finančným sprostredkovaním aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.
Ako to celé prebieha

Konzultácia

Úvodné stretnutie, pri ktorom sa klient zoznámi so svojim konzultantom a na základe toho dokážu spoločne vyhodnotiť a nasmerovať ďalšie kroky.

Analýza

Posúdenie možností a doterajších finančných rozhodnutí klienta a najmä zaznamenanie jeho požiadaviek a cieľov.

Ponuka

Na základe doteraz získaných informacií a údajov, konzultant predloží klientovi niekoľko odborných riešení.

Riešenie

Konzultant, podľa odsúhlaseného výberu klienta, pripraví potrebnú zmluvnú dokumentáciu ku podpisu a zastupuje klienta pred finančnými inštitúciami.

Finalizácia

Vystupná kontrola celej dokumentácie, kompletného spracovania a finalizácia všetkých obchodných prípadov. Príprava podkladov na servisné stretnutia.

Servis

Naša spolupráca s klientom nekončí, po dohode prebieha pravidelná aktualizácia klientovho portfolia a v prípade potreby realizácia nového obchodného prípadu.

Ponuka klientom

Riešenia Pre Vás

 • Prémiové služby nad rámec vašich očakávaní
 • Kompletná starostlivosť o nášich klientov
 • Výber z tých najlepších produktov

01

0+

Úvery

02

0

Životné poistenie

03

0

Neživotné poistenie

04

0%

Výkonnosť fondov